HABERDASHERY-NYLON ZIPS-SIZE 55 CM-50 PER PACK

R80.00

NYLON ZIPS – 10 ZIPS PER PACK

AVAILABLE IN SIZES

20 CM

45 CM